بهتر از هزار روز سخت کوشی و مطالعه

یک روز بودن با یک معلم بزرگ است


معلم ، روزت مبارک

 

معلم، باغبان صبور بوستان دانش است.

معلمى، مهری است که از روز ازل با گل آدمی سرشته شد تا مردم از ظلمات جهل به نور دانایی رهنمون شوند.