شادی روح همه ی بابا هایی که الان پیشمون نیستن صلوات

راحت نوشتیم : بابا نان داد  !

بی آنکه بدانیم بابا چه سخت ، برای نان همه جوانیش را داد ....

بزن به افتخار همه پدرا